Eccles. 1, 14

Viděl sem všecky skutky, kteréž se
dějí pod sluncem, a aj, všecko
jest marnost a trápení
ducha.


I, liber, in lucem, rigidi secure Catonis,
i labyrinthaeis currere docte viis.
Cumqve ibis curresqve viis, dic: Optime lector,
ex me supremumnon nisi disce bonum.

M. Georg. Colsinius

Vysvětlivky k textu:

Motto
Ecclesiastes neboli Kazatel (hebrejsky Kohelet), starozákonní biblická kniha připisovaná králi Šalomounovi
Překlad latinského Čtyřverší
(dvou elegických distich, které složil humanistický spisovatel a pobělohorský exulant Magister Georgius Colsinius-Jiří Kavka, zemřel po r. 1643):
Jdi, kniho, na světlo bez obav před přísným Katonem, rychle spěchej, vyznajíc se v ulicích labyrintu. A až půjdeš a poběžíš ulicemi, řekni: Laskavý čtenáři, osvoj si ze mne jenom svrchované dobro.
Cato (Kató): starořímský státník a spisovatel Marcus Porcius Cato Censorius (234–149 n. l.), zastánce přísných mravů a kritik novot.